Презентации

Downloads

Прилагане на рамка за измерване на ефекта върху децата при предоставяне на различни услуги за деца и семейства
размер: 524 KB
Ненасилствена съпротива - нов подход към децата с проблемни поведенчески прояви
размер: 5532 KB
Планът за действие, като основен инструмент при управлението на случая на деца и семейства в риск
размер: 429 KB
Система за качество на социалните услуги за деца и семейства, управлявани от МСС-България
размер: 732 KB
Новите предизвикателства на деинституционализацията пред резидентните услуги за деца и младежи, ХI Нац.форум , НАСО, 2016
размер: 589 KB
Партньорството между общините и НПО – предпоставка за предоставяне на социални услуги с високо качество, IХ Нац.форум , НАСО, 2014
размер: 1731 KB
Предпоставки за изграждане на ефективно партньорство между общините и НПО за предоставяне на социални услуги с високо качество, VII Нац.форум , НАСО, 2012
размер: 1388 KB
Международна социална служба-България- 10 години в подкрепа на децата и семействата в България и извън граница
размер: 1456 KB
2007-2012 - Пет години целенасочена работа за развитие на приемната грижа в България.
размер: 1071 KB
10 години МСС-България. Работа по случаи с международен елемент
размер: 873 KB