Механизъм за съдействие

Искане за съдействие до МСС – България по международен случай може да бъде направено от всяко физическо или юридическо лице в страната или в чужбина: родител, роднина или близък на детето и семейството, адвокат, социална служба, съд, община, доставчик на социална услуга, детска градина, училище, психолог, лекар, както и от други физически или юридически лица, които имат правен интерес.

Искането за съдействие трябва да бъде направено писмено и да включва описание на обстоятелствата по случая и описание на конкретното искане (предоставяне на социален доклад от чужбина, издаване на акт за раждане, консултация, организиране на международна семейна медиация и т.н.). Искането за съдействие може да бъде изпратено по пощата на адрес: град София 1000, бул.”Дондуков” № 5, вход В, етаж 4, апартамент 14; по факс на номер: 0035929833934 или на електронна поща: miglena_bald@yahoo.com   

Исканията за съдействие към МСС – България в рамките на висящи съдебни производства за установяване, упражняване или защита на правни претенции, почиват на трайно установената през годините практика на Върховния касационен съд (ВКС) относно необходимостта от изискване на социален доклад от чужбина за установяване на обстоятелства от значение за преценка на интереса на детето по случаи на семейни спорове с международен елемент. В своите решения ВКС застъпва тезата, че ако съдът не е проявил дължимата активност и не е поискал такъв доклад, то се касае за доказателствена непълнота, която обуславя съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което нарушение е основание за отмяна на постановеното решение. В този смисъл:

Решение № 34 от 21.03.2018 г., постановено по гр.д. № 3368/2017 г. на ВКС, ГК,  IV г.о.: http://www.vks.bg/pregled-akt?type=ot-delo&id=BDFD38272849F73CC2258257004BC869

Решение № 207 от 16.12.2019 г., постановено по гр.д. № 1134//2019 г. на ВКС, ГК,  IV г.о.: http://www.vks.bg/pregled-akt?type=ot-delo&id=06A383B3C7AAF880C22584D2002B3735

Повече информация относно възможностите на МСС – България да съдейства на съдилищата в България за получаване на социални доклади, проучвания или оценки от чужбина (съд).