Политика по отношение обработването на лични данни на дарители-физически лица

Фондация „Международна социална служба – България“, наричана по-долу МСС – България, е българска неправителствена организация, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. МСС – България е вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието (Удостоверение за вписване № 20030424002/24.04.2003 г.).

МСС – България е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Настоящата политика се приема в изпълнение на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Име и адрес за връзка с администратора на лични данни:

Фондация „Международна социална служба – България“, гр. Велико Търново 5000, ул. „Поп Харитон“ №4, ет. 1 , офис 2, e-mail:mss_iss@iss-bg.org

Цели на обработването:

1.Сключване на договор за дарение

2.Издаване на свидетелство за дарение

Категории физически лица, за които се обработват данните: Физически лица- дарители

Категории лични данни, отнасящи се до физическите лица:  Данни за физическа идентичност: Име и ЕГН

Категории получатели, на които личните данни могат да бъдат разкривани:

1. Физически лица, за които се отнасят данните;

2. На лица, за които е предвидено в нормативен акт;

3. Трети лица (напр. фирми за куриерски и пощенски услуги) съгл. сключен договор.

Срок на съхранение на личните данни:

10 години след приключване на годината, в която е извършено дарението, съгл. чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗСч и чл. 38, ал. 1, т. 3 от ДОПК.

Права на физическите лица-дарители:

  1. Право на достъп до личните данни, съдържащи се в документацията за извършеното дарение чрез подаване на заявление;
  2. Право на коригиране на лични данни чрез подаване на заявление;
  3. Право на заличаване на лични данни (т.нар. „право за бъдеш забравен“) чрез подаване на заявление.

За упражняване на тези права, всяко физическо лице, чиито данни се обработват, може да подаде заявление до МСС-България с описание на своите искания. Заявленията за упражняване на посочените права са публикувани на сайта на МСС-България, в рубриката „Администратор на лични данни“.

Подаване на жалба

Всяко физическо лице, чиито данни са обработват от МСС-България по отношение изпълнението  на този политика, може да подаде жалба до Изпълнителния директор и/или  до Председателя на УС на МСС-България  на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Поп Харитон“ №4, ет. 1, офис 2, e-mail: mss_iss@iss-bg.org, до Комисията за защита на личните данни на адрес или до съда, ако счита, че обработването на личните й/му данни, нарушава разпоредбите на Закона за защита на личните данни, респ. на Регламента.

Адрес на Комисията за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518, ел.поща:  kzld@cpdp.bg