Политика по отношение обработването на личните данни при предоставянето на социални услуги за деца и семейства

 

Фондация „Международна социална служба – България“, наричана по-долу МСС – България, е българска неправителствена организация, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. МСС – България е вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието (Удостоверение за вписване № 20030424002/24.04.2003 г.).

МСС – България е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Настоящата политика се приема в изпълнение на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Име и адрес за връзка с администратора на лични данни по отношение прилагането на политиката:

Фондация „Международна социална служба – България“, гр. Велико Търново 5000, ул. „Поп Харитон“ 4, ет.1, офис2, тел./факс: 062 600038, mss_iss@iss-bg.org) е доставчик на социални услуги за деца и семейства.

Цели на обработването

 • оформяне на договорите за предоставяне на социални услуги, съгл. Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, чл. 40 Г, ал. 2;
 • изготвяне на оценки на потребностите на децата и изпълнение на родителските функции на родителите/настойници/попечители и изготвяне на план за директната работа с детето и семейството му при предоставяне на услугите.

Категории физически лица, за които се обработват данните

Деца и възрастни (родители; настойници; попечители; лица, които полагат грижи за детето; приемни родители, членове на разширеното семейство на детето

Категории лични данни, отнасящи се до физическите лица:

1. За родителите/лицата, изпълняващи родителски функции:

Трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, № на личната карта, телефон, Образование, Здравно състояние (минали, настоящи, хронични заболявания, наличие на увреждане – експертно решение на ТЕЛК и % загубена възможност за социална адаптация), Професия, Зависимости, Криминално минало, Етнически произход, Религиозни убеждения

2. За децата:

Трите имена, ЕГН, Постоянен и настоящ адрес, Телефон, Образование (учебно заведение, клас, наличие на специални образователни потребности, училищна успеваемост), Здравно състояние (минали, настоящи, хронични заболявания, наличие на увреждане – експертно решение на ТЕЛК и % загубена възможност за социална адаптация); Физическо, психическо и интелектуално развитие Направени ваксинации; Зависимости; Етнически произход; Религиозни убеждения.

Източници, от които се събират данните:

 • От физическите лица, за които се отнасят данни - родители/лица, изпълняващи родителски функции, както и лично от детето, за което се отнасят в зависимост от възрастта му и степента на развитие;
 • От образователни институции (детски заведения и училища);
 • От лични лекари;
 • От представители на местното самоуправление (служители в общината по местоживеене).

Категории получатели, на които личните данни могат да бъдат разкривани:

 • Физически лица, за които се отнасят данните;
 • Дирекция „Социално подпомагане“ на територията на която се намира социалната услуга, съгл. Чл. 22 на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето или друг орган за закрила.
 • Полиция, при наличие на риск за живота или здравето на детето на, съгл. чл. 7 на Закона за закрила на детето, което е законово изискване към Администратора.
 • Съд, Прокуратура или друг овластен от закона орган при поискване

Срок на съхранение на личните данни

 • 3 години в досиетата на деца и семейства/лица, потребители на социална услуга в общността или настанени в резидентни услуги;
 • 3 години в регистъра по чл.5 от Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца към Закона за закрила на детето и на регистъра по чл. 40 д от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, считано от датата на последния затворен случай  в него.

Права на родителите/настойници/попечители

 • право на достъп до личните си данни, отразени в оценката на потребностите и родителския капацитет в процеса на приемане на плана за предоставяне на услуги, като поставя подпис на плана в знак на съгласие с направените изводи и планирани цели и дейности.
 • право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
 • право да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на допълнителна декларация.
 • право да изисква от ръководителя/представител на Администратора в съответната социалната услуга да прави корекции на личните си данни, когато оспорва точността на данните. Определя се срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни и да направи необходимите поправки.
 • право да поиска от Администратора изтриване „забравяне“ на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато срокът на договора за предоставяне на социалните услуги е изтекъл и случаят е затворен или когато личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

За упражняване на тези права родителят, лицето, което полага грижи за детето, подава до Администратора съответно заявление с описание на изискваната от него процедура.

Подаване на жалба

Субектът на данни има право да подаде жалба до Изп. Директор или до Председателя на УС на МСС-България, като Администратор на лични данни, до Комисията за защита на личните данни или до съда, ако субектът на данни счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Регламента. Институцията, до която е подадена жалбата, информира жалбоподателя за напредъка в разглеждането на жалбата и за резултата от нея, включително за възможността за съдебна защита съгласно член 78 на Регламента.

Адрес на Комисията за защита на личните данни:  гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, ел.поща: kzld@cpdp.bg