Лицензи и удостоверения

За предоставяне на социални услуги

МСС-България е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и семейства. Организацията притежава лицензи, издадени от Агенцията за качеството на социалните услуги, както следва:

 1. Дневна грижа –  пълнолетни лица с увреждания,  № Л-3129-109, издаден на 14.04.2021 г.,валиден до 13.04.2026 г.
 2. Дневна грижа –  деца с увреждания,  № Л-3129-110, издаден на 14.04.2021 г.,валиден до 13.04.2026 г.
 3. Обучение в придобиване на умения - деца с увреждания, № Л-3129-111, издаден на 14.04.2021 г.,валиден до 13.04.2026 г.
 4. Обучение в придобиване на умения – пълнолетни лица с увреждания, № Л-3129-112, издаден на 14.04.2021 г.,валиден до 13.04.2026 г.
 5. Терапия и рехабилитация - пълнолетни лица с увреждания, № Л-3129-113, издаден на 14.04.2021 г.,валиден до 13.04.2026 г.
 6. Терапия и рехабилитация - деца с увреждания, № Л-3129-114, издаден на 14.04.2021 г.,валиден до 13.04.2026 г.
 7. Общностна работа - № Л-3129-405, издаден на 21.07.2021 г.,валиден до 20.07.2026 г.
 8. Застъпничество и посредничество (деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства; пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация.)- № Л-3129-406, издаден на 21.07.2021 г.,валиден до 20.07.2026 г.
 9. Обучение за придобиване на умения (деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства; пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация)- № Л-3129-407 издаден на 21.07.2021 г.,валиден до 20.07.2026 г.
 10. Терапия и рехабилитация (деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства; пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация.)- № Л-3129-605, издаден на 29.09.2021 г.,валиден до 28.07.2026 г.
 11. Информиране и консултиране (деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, кандидати за осиновители и кандидати за приемни семейства; пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация)- № Л-3129-606, издаден на 29.07.2021 г.,валиден до 28.07.2026 г.
 12. Резидентна грижа за деца без увреждания - № Л-3129-408, издаден на 21.07.2021 г.,валиден до 20.07.2026 г.
 13. Резидентна грижа за младежи до 25 години (младежи 18-  25 години, които се нуждаят от подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот) - № Л-3129-848, издаден на 26.11.2021 г., валиден до 25.11.2026 г.

За работа по международни случаи:

8. Сертификат за членство от 15.03.2013 година, издаден от генералния секретар на Международна социална служба: МСС-България е клон в мрежата на Международна социална служба и се ползва с всички права и отговорности съобразно устава на организацията.

Други:

6. Удостоверение № 002 от 24.04.2003 година: МСС-България е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерство на правосъдието под № 20030424002.

7. Удостоверение № 0050554 от 07.05.2008 година, издадено от Комисията за защита на личните данни: МСС-България е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“. МСС-България поддържа 4 регистъра – „Потребители на социални услуги за деца и семейства“, „Деца и възрастни в трансгранична ситуация“, „Видеонаблюдение“ и „Управление на човешки ресурси“.