История

Фондация "Международна социална служба – България" (МСС-България) е създадена на 19 Декември 2002 година като юридическо лице с нестопанска цел по инициатива на Международна социална служба – Швейцария като Звено за изпълнение на българо-швейцарския междуправителствен проект CLIP (Care Leavers Integration Programme – Програма за социална интеграция и професионална реализация на младежите, напускащи домовете за деца, лишени от родителски грижи). Пилотната фаза на проекта стартира през Януари 2003 година и продължава до Ноември 2003 година, когато започва официалното изпълнение на проекта с подписването на Меморандум за сътрудничество между българското и швейцарското правителство. Проектът приключва на 31 Октомври 2007 година.

Паралелно с изпълнението на този проект, МСС-България започва да работи като кореспондент в мрежата на Международна социална служба (една от най-старите международни организации, създадена още през 1924 година в Швейцария). Първите случаи с международен характер, по които МСС-България работи, са инициирани въз основа на искане за съдействие от структурите на мрежата на МСС в страните от Европейския съюз и основно се отнасят за деца, жертви на трафик. По-късно държавата чрез своите институции - Отдели „Закрила на детето“, съдилища, АСП, ДАЗД и др., също търсят съдействие от Международна социална служба по повод на конфликтни семейни ситуации и закрила на деца в транс-гранични ситуации.

През 2005 година МСС-България започва да се специализира като доставчик на социални услуги за деца и семейства, с участието си в проект "Предоставяне на услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в община Търговище" - заключителна фаза от проекта "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България". Към Януари 2016 година МСС-България управлява 17 социални услуги ( консултативни и резидентни) за различни целеви групи в 7 общини в страната – Велико Търново, Търговище, Севлиево, Смолян, София, Плевен и Котел. В качеството си на доставчик на тези услуги, МСС-България е работодател на над 160 души персонал.

През 2005 година МСС-България финансира първите „Пътуващи семинари“ за съдии и социални работници по инициатива на съдия Ник Крайтън и гардиан Джил Тимис и оттгова до сега трупва опит и екпертиза в областта на гражданското правораздаване за деца, включително и чрез предоставянето на социални доклади на българските съдилища от чужбина.

От своето създаване до настоящия момент МСС-България е изпълнила над 25 проекта, основно в областта на развитието и предоставянето на социални услуги за деца и семейства и детското правосъдие, в рамките на които са постигнати сериозни резултати:

 1. За първи път в страната е разработена концепция за работа с младежите над 15 години, на които предстои да напуснат домовете за деца, с оглед подготовката им за напускане на дома и самостоятелен живот. В практиката на домовете е въведено «защитеното жилищно пространство», като място за практическа подготовка за самостоятелен живот, което намира впоследствие своето място в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане като услугата „преходно жилище".
   
 2. Разкрита е нова за страната социална услуга за младежи, напускащи домовете за деца в общините Севлиево, Велико Търново и Ловеч, като преходна форма за оказване на професионална подкрепа и придружаване с оглед успешна социална интеграция, която по-късно е регламентирана в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане като услугата „наблюдавано жилище“.
   
 3. През 2005 – 2006 година успешно са развити нов тип социални услуги за деца и семейства в Комплекса за социални услуги в Търговище в направленията – превенция на изоставянето и настаняването на деца в институция, превенция на отпадането на деца от училище, на противообществените прояви и превенция на насилието, както и реинтеграция в семейна среда, услуги по осиновяване и приемна грижа. В периода 2007 – 2011 година МСС-България подкрепя общините Лясковец, ВеликоТърново, Дряново, Смолян, Златоград, Рудозем, Доспат и Девин да развият подобни услуги.
   
 4. През периода 2005 – 2010 година, в рамките на инициативата „Пътуващи семинари“ за съдии и социални роботници, МСС-България организира обучителни семинари за над 800 участници – съдии, социални работници и други професионалисти, как да прилагат принципа за най-добрите интереси на детето в административните и съдебни производства, по които се засягат негови права и интереси.
   
 5. През 2006 година МСС-България създава първия в България Кризисен център за деца, жертви на трафик. Организацията разработва и предоставя услуги за деца, които като непридружени малолетни и/или жертви на трафик, са били върнати в страната. Работата в кризисния център се осъществява в периода 1 Август – 31 Декември 2006.
   
 6. В периода 2012 – 2015 година МСС-България разработва и пилотира в 18 районни съдилища в страната стандарти за правосъдие-приятел на детето в областта на гражданското правораздаване на деца. В рамките на тази инициатива са адаптирани първите 4 съдебни зали и 6 стаи за изслушване на деца в съдилищата, в които са създадени подходящи условия за провеждане на съдебни заседания с участието на деца. За първи път в Бургас, Велико Търново и Благоевград са тествани 3 иновативни услуги за подкрепа на детето и неговите родители преди, по време и след приключване на съдебното производство, а именно: Информационна програма за родители, Контактен център за деца и родители и План за родителстване.