Политика по отношение обработването на лични данни на кандидати за работа, работници, служители и привлечен персонал по извънтрудови правоотношения

Фондация „Международна социална служба – България“, наричана по-долу МСС – България, е българска неправителствена организация, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. МСС – България е вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието (Удостоверение за вписване № 20030424002/24.04.2003 г.).

МСС – България е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Настоящата политика се приема в изпълнение на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Име и адрес за връзка с администратора на лични данни:

Фондация „Международна социална служба – България“, гр. Велико Търново 5000, ул. „Поп Харитон“ №4, ет. 1 , офис 2, e-mail:mss_iss@iss-bg.org

Цели на обработването:

 1. за оформяне на трудовите и гражданските договори;
 2. за изчисляване и изплащане на трудовите възнаграждения и хонорари;
 3. за удържане и плащане на здравни и социални осигуровки, данъци, както и на други права и задължения на Фондацията в качеството й на работодател;
 4. защита на права и законни интереси на работодателя

Категории физически лица, за които се обработват данните и лични данни на лицата:

 1. Лица, наети по трудови правоотношения:

Лични данни: три имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, № на личната карта, телефон, данни, свързани с придобито образование, професионална и лична квалификация и умения, данни за трудов и осигурителен стаж,  здравно състояние, медицинско свидетелство, експертно решение на ТЕЛК, болнични листи, шофьорска книжка /ако се изисква за длъжността/, свидетелство за съдимост, удостоверение за липса на досъдебно производство, разпореждания за отпускане на пенсия, запорни съобщения, банкова сметка

       2. Кандидати за работа:

Лични данни: три имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, телефон, данни за придобито образование, данни за трудов и осигурителен стаж

       3. Лица, извършващи услуги по извънтрудови правоотношения:

Лични данни: три имена, ЕГН, адрес, № на лична карта, дата на издаване, от кого е издадена, телефонен номер, банкова сметка

Данните се събират от лицата, за които се отнасят.

Категории получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни

 1. Национална агенция за приходите, съгл. чл. 62, ал. 5 и чл. 123 от КТ, чл. 2 от Наредба Н-8 от 29.12.2005г;
 2. Национален осигурителен институт, съгл. чл. 12 от Наредбата за паричните помощи и обезщетения от Държавното обществено осигуряване;
 3. Служба по трудова медицина, съгл. чл. 14 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 4. Дирекция „Инспекция по труда“ на територията на която се намира обекта, съгл. чл. 402 от Кодекса на труда;
 5. Трети лица (напр. фирми за куриерски и пощенски услуги), съгл. сключен договор.

Срок на съхранение на личните данни

 • 50 години за личните данни, съдържащи се в трудовите договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение, заповеди за неплатен отпуск над 30 работни дни и ведомости за работни заплати, съгл. чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закон за счетоводството;
 • 10 години след напускане на наети лица по трудово правоотношение за следните документи от трудовото досие, съдържащи информация за: телефонен номер, документи за трудов и осигурителен стаж, диплома за завършено образование и свидетелства за допълнителна квалификация, автобиография, шофьорска книжка, медицинско свидетелство, бележка от психодиспансер, свидетелство за съдимост, удостоверение за липса на досъдебни производства, решения на ТЕЛК, разпореждане за отпускане на пенсия, запорни съобщения, банкова сметка, съгл. чл. 38, ал. 1, т. 3 от ДОПК;
 • 10 години след приключване на годината, в която са извършени услуги по граждански договори за документи, съдържащи информация за трите имена, ЕГН, адрес, № на лична карта, дата на издаване, от кого е издадена, телефонен номер, банкова сметка, съгл. 38, ал. 1, т. 3 от ДОПК;
 • 5 години  - личните данни съдържащи се в болничните листи за временна неработоспособност, съгл. чл. 6 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.;
 • 1 месец – личните данни, събирани от кандидати за работа.

Права на лицата, наети по трудово и извънтрудово правоотношение и на кандитатите за работа

 • Право на достъп до личните данни, съдържащи се в документацията за извършеното дарение чрез подаване на заявление;
 • Право на коригиране на лични данни чрез подаване на заявление. Определя се срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни и да направи необходимите поправки.;
 • Право на заличаване на лични данни (т.нар. „право за бъдеш забравен“) чрез подаване на заявление;

За упражняване на тези права, всяко физическо лице, чиито данни се обработват, може да подаде заявление до МСС-България с описание на своите искания. Заявленията за упражняване на посочените права са публикувани на сайта на МСС-България, в рубриката „Администратор на лични данни“.

Подаване на жалба

Всяко физическо лице, чиито данни са обработват от МСС-България  по отношение изпълнението на тази политика може да подаде жалба до Изпълнителния директор и/или  до Председателя на УС на МСС-България  на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Поп Харитон“ №4, ет. 1 , офис 2, e-mail:mss_iss@iss-bg.org, , до Комисията за защита на личните данни на адрес или до съда, ако счита, че обработването на личните й/му данни, нарушава разпоредбите на Закона за защита на личните данни, респ. на Регламента.

Адрес на Комисията за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,  тел. 02/91-53-518, ел.поща: kzld@cpdp.bg