Мисия

Визия на организацията:

Ние  вярваме, че най-благоприятната среда за развитие на детето е семейната. Всяко дете трябва да расте в сигурна и стабилна среда, която да му позволи да развие потенциала си в най-висока степен, да бъде зачитано като личност, неговото мнение да бъде изслушвано и уважавано.

Мисия:

  • Оказваме подкрепа на деца и младежи в риск и техните семейства за предотвратяване на разделянето на детето от семейството и създаване на оптимални условия за неговото отглеждане и развитие;
  • Грижим се за деца и младежи, настанени в алтернативна формална форма на грижа от резидентен тип, като нашата работа е центрирана върху детето, определена от знанията за преживяната от децата травма и базирана на теориите за привързаността. Ние  се стремим в ежедневието да проявяваме положително отношение към децата и младежите, всички цели и дейности да отговарят на техните индивидуални потребности и да стъпват върху силните им страни и ресурси. Наша отговорност е да осигурим среда за живот, която е здравословна, терапевтична и която не съди, в която може да се случи промяната. Уникалността на всяко дете и младеж е призната и ценена.
  • Съдействаме на български и чужди физически и юридически лица, основно съдилища и социални служби, в работа по случаи с международен елемент