Политика по отношение обработването на лични данни на контрагенти (доставчици и клиенти)

Фондация „Международна социална служба – България“, наричана по-долу МСС – България, е българска неправителствена организация, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. МСС – България е вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието (Удостоверение за вписване № 20030424002/24.04.2003 г.).

МСС – България е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Настоящата политика се приема в изпълнение на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Име и адрес за връзка с администратора на лични данни:

Фондация „Международна социална служба – България“, гр. Велико Търново 5000, ул. „Поп Харитон“ №4, ет. 1 , офис 2, e-mail:mss_iss@iss-bg.org

Цели на обработването:

  1. Сключване на договори с доставчици и клиенти;
  2. Издаване на фактури за предадени стоки или услуги;
  3. Осчетоводяване на фактури на доставчици и клиенти и отчитането им като разходи/приходи пред Националната агенция за приходите;
  4. Данъчни проверки от Национална агенция за приходите;
  5. Защита на права и законни интереси на фондацията във връзка с отношения с доставчици и клиенти.

Категории физически лица, за които се обработват данните: Представители на доставчик или клиент

Категории лични данни, отнасящи се до физическите лица: Физическа идентичност – Име, телефон

Категории получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни

  1. Национална агенция за приходите;

  2. Трети лица (напр. фирми за куриерски и пощенски услуги), съгл. сключен договор.

Срок на съхранение

10 години след приключване на годината, в която са извършени услугите, доставени стоките или извършено плащането, срокът на съхранение е съгл. чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗСч и чл. 38, ал. 1, т. 3 от ДОПК.

Права на физическите лица-дарители:

  1. Право на достъп до личните данни, съдържащи се в документацията за извършеното дарение чрез подаване на заявление;
  2. Право на коригиране на лични данни чрез подаване на заявление;
  3. Право на заличаване на лични данни (т.нар. „право за бъдеш забравен“) чрез подаване на заявление;

За упражняване на тези права, всяко физическо лице, чиито данни се обработват, може да подаде заявление до МСС-България с описание на своите искания. Заявленията за упражняване на посочените права са публикувани на сайта на МСС-България, в рубриката „Администратор на лични данни“.

Подаване на жалба

Всяко физическо лице, чиито данни са обработват от МСС-България  по отношение изпълнението на тази политика може да подаде жалба до Изпълнителния директор и/или  до Председателя на УС на МСС-България  на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Поп Харитон“ №4, ет. 1 , офис 2, e-mail:mss_iss@iss-bg.org, , до Комисията за защита на личните данни на адрес или до съда, ако счита, че обработването на личните й/му данни, нарушава разпоредбите на Закона за защита на личните данни, респ. на Регламента.

Адрес на Комисията за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,  тел. 02/91-53-518, ел.поща: kzld@cpdp.bg