Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

Какво представлява социалната услуга:

Съгласно & 1т.12 на Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за качеството на социалните услуги до приемането на Националната карта на социалните услуги за социалните услуги, в центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, се прилагат стандартите за качество за следните социални услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги:

1. резидентна грижа;

2. информиране и консултиране (като специализирана услуга). Предоставя се в съответния Център за обществена подкрепа в Комплекса за социални услуги.

3. застъпничество и посредничество;

4. обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга).

Капацитетът на Центровете, които МСС-България управлява е между 10 и 14 деца (момичета и момчета) на възраст от 3 до 18 (20) г.

Какво получават децата, настанени в ЦНСТ?

„Резидентна грижа“ 

Предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването в нея са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.  В  услугата е осигурена среда за живот, близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

„Застъпничество и посредничество“

Екипът на ЦНСТ предоставя дейностите по застъпничество на настанените деца по отношение на следните права, като им посредничи пред съответните институции: .1.Защита правото на детето на образование, насочено към развитието на личността на детето, на неговите таланти, умствени и физически способности до най-пълния им потенциал, съгл. Конвенцията за правата на детето на ООН, в случаите, когато има  неправомерно налагане на санкции на ученик. Екипът на ЦНСТ посредничи пред учебни и детски заведения за реализиране по най-добрия за детето начин на образование; 2.Застъпничество в  най-добрия интерес за детето при негово участие в правни процедури, съгл. Конвенцията за правата на детето на ООН , когато дете се разпитва или изслушва от съда. Екипът посредничи пред ОЗД, полиция, съд и прокуратура

Екипът на ЦНСТ предоставя дейности по посредничество за реализиране на  права на децата в съответствие с идентифицираните им  потребности пред 1. детски и учебни заведения за насърчаване на редовното присъствие в училищата и намаляване процента на децата, напуснали училище и предприемане на всички подходящи мерки за осигуряване спазването на училищната дисциплина по начин, съвместим с човешкото достойнство на детето; 2. пред НЗОК, личните лекари, здравни и лечебни заведения, РЕЛК за избор на личен лекар, осигуряване на преглед при специалист, хоспитализация и др.

"Обучение за придобиване на умения"

В ЦНСТ в съответствие с изискванията за качество за социалната услуга „Резидентна грижа за деца без увреждания" се прилагат следните програми:  

1. Програма за здравословен начин на живот и отговорно сексуално поведение;

2. Програма за развитие на умения за живот на децата, разработена в два варианта – за деца 8-13 и 14-18 год.

3. Програма за организиране на свободното време“ - Отдих/Забавления / Изкуство & Ръчни дейности:

Всяка от програмите:

  • се базира на направената индивидуална оценка на потребностите на развитие на детето/младежа и неговите силни страни и ресурси
  • дефинира успеха и развитието на децата и младежите в съответствие с техния капацитет и отразява целите, поставени в плана за грижа
  • включва различни дейности с възможност за развитие на умения
  • промотира социалните връзки и развива умения, които водят до саморегулация
  • подкрепя децата и младежите за постигане на целите на развитие
  • може да се изпълнява групово или индивидуално, което също е определено в Плана за грижи

В индивидуалния план за грижа на детето/лицето в зависимост от неговите потребности могат да се избират и включват различни елементи от дадена програма, като тяхната продължителност и честота на работа се определя от екипа и се договоря с детето/младежа.

Грижата за децата се осъществява от  мултидисциплинарен екип, състоящ се от:

  • Социален работник с ръководни функции;
  • Възпитатели/специалисти;
  • Детегледачки/социални сътрудници;
  • Помощен персонал- хигиенист и готвач.

Как се приемат деца в ЦНСТ?

Решението за настаняване в Центъра се взема от директора на дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на семейството по предложение на социалния работник от Отдел „Закрила на детето” в Дирекцията, който най-добре познава потребностите на детето и проблемите на семейството. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” издава административна заповед за настаняване на детето в услугата. В едномесечен срок Районният съд трябва да потвърди настаняването на детето в Центъра.