Наблюдавано жилище

Какво представлява социалната услуга:

Съгласно &1 т.27 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за качество на социалните услуги до приемането на Националната карта на социалните услуги за социалните услуги, предоставяни в Наблюдавани жилища, се прилагат стандартите за качество за следните социални услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги: 1. резидентна грижа; 2. застъпничество и посредничество; 3. информиране и консултиране (като специализирана услуга).

Целева група на Наблюдавано жилище: Младежи от 18 до 25години, напуснали резидентна или приемна грижа, които се нуждаят от подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.

Брой потребители на услугите „Наблюдавано жилище“, възложени за управление на МСС-България4

„Резидентна грижа” 

В услугата:

 1. Осигурява се място за живеене на младежите в среда, близка до семейната,  в която се зачита правото им на лично пространство и уединение в условията на сигурност и зачитане на достойнството им.
 2. Младежите се подкрепят за задоволяване на основните им жизнени потребности
 3. Всеки младеж, настанен в услугата, може да ползва финансова подкрепа за закупуване на хранителни продукти и хигиенни материали. При започване на работа и получаване на доход,  потребителят може да ограничи или откаже тази финансова подкрепа. 
 4. Всеки младеж получава съдействие за достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация.
 5. Младежите получават подкрепа за завършване на започната образователна степен, за  включване в обучителни програми за придобиване на професионална квалификация и в подходяща трудова заетост.
 6. Всеки младеж получава подкрепа за придобиване на знания и развиване/надграждане на умения и готовност за самостоятелен живот по отношение на практически умения за самостоятелен живот (грижа за собственото здраве, пазаруване, планиране на меню, приготвяне на храна, лична и битова хигиена, умения за грижа за собствената безопасност и др.); социални и комуникативни умения; бюджетиране.  В мястото за живеене на младежите са създадени условия за упражняване на практически умения за живот. При необходимост от целенасочено обучение за придобиване на основно умение или група умения, екипът посредничи на младежа за предоставяне на специализирана  услуга.
 7. Младежите се подкрепят да приемат личната си история и да изградят положителен образ за себе си, да установят или поддържат контакти със семействата си, да изградят и разширят своя социална мрежа за подкрепа.

"Информиране и консултиране"

Най-честите области на информиране и консултиране на потребителите на Резидентна грижа за младежи /Наблюдавано жилище/, в зависимост от идентифицираните потребности и нужди, касаят различни въпроси, като:

 • проблеми и затруднения на младежа, които са пречка за постигане на неговите жизнени  цели
 • обмисляне на възможните решения и действия за преодоляване на идентифицираните проблеми (семейни и социални връзки, трудова заетост, права и задължения, боравене с финансови средства, др.)
 • личностно развитие и преодоляване на досегашни схващания и възгледи, които пречат за пълноценната реализация на лицето (идентичност, образование и др.)

 „Посредничество“

Екипът на услугата предоставя дейности по посредничество в интерес на потребителите  за реализиране на техни  права в съответствие с идентифицираните им  потребности:

 • пред общинска администрация, дирекция ГРАО, сектор Български документи за самоличност при ОДМВР, когато е необходимо да се издават лични документи, документи за адресна регистрация, и др./за реализиране на правото им на гражданство  
 • пред Дирекция “Бюро по труда“ и работодатели при подаване на документи за кандидатстване постъпване на работа, включване в квалификационни програми, търсене на възможности за осигуряване на трудова заетост,  издаване на трудов договор и т.н.
 • пред ДСП и общинска администрация за отпускане на помощи, предоставяне на соц. услуги и др., при кандидатстване за общинско жилище. 
 • пред НЗОК, личен лекар и  здравни заведения за избор на личен лекар, при нужда от преглед при специалист, хоспитализация и др./
 • пред учебни заведения за насърчаване на редовното присъствие в училище/университет  и успешно завършване на образователна степен.
 • Пред местни и държавни институции и неправителствени организации.
 • Пред агенции за недвижими имоти, при търсене на подходящо жилище след напускане на услугата

Специалисти, предоставящи услугата:  Ръководител, 1 специалист /бакалавър или магистър/ - социални дейности/социална педагогика

Вход към услугата: Определен е с представяне от страна на лицето на Предварителна оценка по чл. 73, ал. 1, т. 3 от ЗСУ, извършена Дирекция „Социално подпомагане“, която се връчва на Ръководителя на услугата.

Настаняването в услугата  е планирано и договорено между доставчика и потребителя.  Освен Предварителната оценка на потребностите от насочващия орган потребителят предоставя Медицинско удостоверение от личен лекар, че не е бил в контакт със заразно болни/заразоносителство; Резултати от изследване за бацилоносителство/паразити; други документи.