Дневен център за деца и младежи с увреждания

В Дневния център за деца и младежи с увреждания, съгласно § 1, т. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за качеството на социалните услуги, до приемането на Националната карта на социалните услуги се предоставят в комплекс следните специализирани социални услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги: Дневна грижа; Терапия и рехабилитация; Обучение за придобиване на умения.

Специализираните услуги се предоставят като комплекс в рамките на ДЦДМУ, а потребителите могат да ги ползват самостоятелно или в комбинация взависимост от установените потребности.

Целева група:

В Дневния център се приемат деца и младежи до 35 години с различни по вид и степен на тежест увреждания, като за услугата „Дневна грижа“ се приемат само деца и младежи с трайни увреждания

Предоставяни услуги:

1.Дневна грижа

Услугата включва:

  • Задоволяването на ежедневните потребности- хранене, лична хигиена, следобедна почивка.
  • Развитие и/или поддържане на различни навици и умения за самообслужване - На базата на направената оценка на потребностите и в изпълнение на плана за подкрепа на детето/младежа в групата или индивидуално специалистите, а след указания, и детегледачките, работят за създаване на хигиенни навици и грижи за тялото, интимност, умения за самостоятелно хранене, хигиена на облеклото и личното пространство).
  • Групова работа за осмисляне на деня, за социализация, затвърждаване на умения за самостоятелност - Груповата работа, която се организира под формата на ателиета с оглед изпълнение на целите, заложени в плановете за подкрепа на децата/младежите, се ръководи от разработена Програма за групова работа. Нерегламентираните ситуации (като свободни занимания в общата зала с детегледачка) логично следват организацията на деня, тематиката и интереса на децата.

Провеждат се следните ателиета: „Музика“, „Кухня“, „Арт терапия“,„Под открито небе” (за деца). Организира се и групова работа за социализация, в която чрез посещения на обществени места /магазини, зоологическа градина, паркове, театър, кино, музеи, галерии, институции и др/  се работи за намаляване на социалната изолация и подобряване на социалното функциониране на децата и младежите

2. Терапия и рехабилитация
Логопедична терапия – за деца

Има за цел повишаване подвижността на артикулационния апарат и развитие на речевата моторика; подобряване на речевото дишане и преодоляване на нарушения в темпоритъма на речта;  развитие на праксиса (орален, мануален, конструктивен праксис); развитие на фонематичния слух, звуков анализ и синтез; правилна постановка на звук (изграждане на механизъм за учленяване на звук), автоматизация на звука в срички, думи, изречения  и  диференциация на говорните  звукове (фонеми);  развиване на номинативната функция на експресивната реч; формиране на лексичната и граматична страна на речта и изграждане на фразата; разширяване на пасивен и активен словесен фонд и др. Дейностите за логопедична подкрепа се осъществяват в индивидуални сесии и в групова работа

Психологическа терапия (за деца и младежи)

Има за цел преодоляване на проблеми в емоционалното и поведенческото развитие, снижаване на напрежението за ограничаване на проявите на неприемливо поведение, регулиране на поведението и проявите на агресия и автоагресия; развиване на умения за социално взаимодействие, развитие и стимулиране на когнитивните процеси. Дейностите за психологическа подкрепа се осъществяват в индивидуални сесии и в групова работа.

Двигателна рехабилитация (за деца и младежи)

Има за цел да подобри общото физическо развитие на децата и младежите, да повишави двигателната активност на деца с увреждания, вкл. с множествени увреждания; да подобри фината и локомоторна моторика; да окаже въздействие върху мускулния тонус и обем на  движенията. Освен индивидуални занимания се провеждат и групови дейности,  насочени към усвояване на нови умения, придобиване на по-голяма увереност в своите способности, подобряване здравното състояние. Груповата работа може да включва двигателни упражнения с цел общо психо-моторно стимулиране, аналитична гимнастика за въздействие върху определени мускулни групи и регулиране на мускулния тонус; използване на уреди за гимнастика като каране на велоергометър, степер, ходене на бягаща пътека, упражнения  с топки и др.

3.Обучение за придобиване на умения

Услугата включва няколко вида обучителни програми, както за деца, така и за младежи, насочени към подготовката им за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения:

  1. Програма за развитие на познавателни и образователни умения – деца
  2. Програма за развитие на умения за самостоятелност – деца и младежи
  3. Програма за обучение в социални умения. – деца и младежи
  4. Програма за обучение в социални умения. – деца и младежи
  5. Програма със социализиращ характер – деца и младежи
  6. Програма за формиране на умения за полагане на труд – за младежи,

Някои от дейностите в тях могат да се провеждат, както индивидуално, така и в група. В индивидуалния план за подкрепа на детето/младежа в зависимост от неговите потребности могат да се избират и включват различни елементи от дадена програма, като тяхната продължителност и честота на работа се определя от екипа  и се договоря с младежа или с родителя/детето.

Прием в услугата:

За да ползва детето/младежът с увреждания услуги в Дневния център, е необходимо да има писмена предварителна оценка на потребностите  или направление за предоставяне на социални услуги по Закона за хората с увреждания. И двата документа се издават от Директора на дирекция "Социално подпомагане" по местоживеене, като при наличие на направление по Закона за хората с увреждания не се изисква предварителна оценка.

Ако детето с увреждания е в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, то ползва услугите  с направление по чл.20 ал.2 от Правилника за прилагане на ЗЗД.

Екип, предоставящ услугите в рамките на Дневния център

В Дневния център работят различни по квалификация служители: ръководител, психолог, специалист (педагог), логопед, рехабилитатор, детегледачки, хигиенист и шофьор– общи за всички социални услуги за деца и лица с увреждания, които се предоставят на едно място