Контакти

Новини

 

Международна социална служба - България

(МСС България)

 

Централен офис:

ул. „Ниш" №5, ет.2 , офис 1, гр. Велико Търново 5000

- тел./факс: 062 600 038

- e-mail: mss-bg@abv.bg

- уеб сайт: iss-bg.org

 

Работа по международни случаи:

бул. "Кн. Дондуков" № 5, вх.В, ет.4, ап.14, гр. София 1000

- телефон: (+359) 2 988 86 24

- факс: (+359) 2 983 39 34

- е-mail: miglena_bald@yahoo.com

 

Анкета

Споделяте ли мнението, че за децата, лишени от родителска грижа е по-добре да се отглеждат в приемни семейства отколкото в домове за деца? Гласувай
 

МСС-България продължава работата си в община Смолян

От 1 юни 2013 г. МСС-България започва изпълнението на проект „Чрез по-добра грижа към успешно социално включване на деца и младежи в риск от област Смолян”. Проектът се финансира от фондация „Медикор”, Лихтенщайн и е с продължителност 2 години. Проектът е на стойност 230 000 Евро. Основна цел на проекта е да се подкрепи развитието на алтернативни форми на грижа за деца в риск. В резултат от изпълнението му се очаква да заработи Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 12 години в гр. Смолян, както и да се подобри качеството на работата за придобиване на умения за самостоятелен живот на младежите, настанени в ЦНСТ за деца от 15 до 18  (20) години в Смолян. Наличието на 2 места за спешно настаняване на деца от 0-3 години в ЦНСТ за деца от 3 до 12 год. ще осигури безопасно място за детето по време на времето, необходимо за системата за закрила на детето да намери подходящо приемно семейство за тях.

Всички новини