Контакти

Новини

 

Международна социална служба - България

(МСС България)

 

Централен офис:

ул. „Ниш" №5, ет.2, офис 1, гр. Велико Търново 5000

- тел./факс: 062 600 038

- e-mail: mss-bg@abv.bg

- уеб сайт: iss-bg.org

 

Работа по международни случаи:

бул. "Кн. Дондуков" № 5, вх.В, ет.4, ап.14, гр. София 1000

- телефон: (+359) 2 988 86 24

- факс: (+359) 2 983 39 34

- е-mail: miglena_bald@yahoo.com

 

Анкета

Споделяте ли мнението, че за децата, лишени от родителска грижа е по-добре да се отглеждат в приемни семейства отколкото в домове за деца? Гласувай
 

МСС-България продължава работата си в община Смолян

От 1 юни 2013 г. МСС-България започва изпълнението на проект „Чрез по-добра грижа към успешно социално включване на деца и младежи в риск от област Смолян”. Проектът се финансира от фондация „Медикор”, Лихтенщайн и е с продължителност 2 години. Проектът е на стойност 230 000 Евро. Основна цел на проекта е да се подкрепи развитието на алтернативни форми на грижа за деца в риск. В резултат от изпълнението му се очаква да заработи Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 12 години в гр. Смолян, както и да се подобри качеството на работата за придобиване на умения за самостоятелен живот на младежите, настанени в ЦНСТ за деца от 15 до 18  (20) години в Смолян. Наличието на 2 места за спешно настаняване на деца от 0-3 години в ЦНСТ за деца от 3 до 12 год. ще осигури безопасно място за детето по време на времето, необходимо за системата за закрила на детето да намери подходящо приемно семейство за тях.

Всички новини
 
20.11.2014 Приключи второто модулно обучение на българските партньори по проект Партньорство в за ефективни и достъпни услуги по превенция на институционализацията на деца” » 20.11.2014 Изпълнителният директор на МСС-България получи Почетния знак на Президента на РБългария » 13.11.2014 Работна среща в Смолян » 20.09.2014 Работно посещение в кантон Цюрих » 13.06.2014 МСС-България получи наградата на НАСО за 2014 г. в категория "Неправителствени организации" » 31.05.2014 Четвърта междурегионална среща на Центровете за обществена подкрепа » 02.04.2014 Официално откриване на Центъра за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 12 г. в Смолян » 24.03.2014 Центърът за обществена подкрепа в Севлиево отбеляза с празник настъпването на пролетта » 10.03.2014 МСС-България проведе втора работна среща за обсъждане на резултатите от оценката на ефекта на приемната грижа и отглеждането на деца в ЦНСТ върху децата » 17.12.2013 МСС-България проведе встъпителни обучения за съдии и социални работници в рамките на проект „Правосъдие-приятел на детето” »