Контакти

Новини

 

Международна социална служба - България

(МСС България)

 

Централен офис:

ул. „Ниш" №5, ет.2 , офис 1, гр. Велико Търново 5000

- тел./факс: 062 600 038

- e-mail: mss-bg@abv.bg

- уеб сайт: iss-bg.org

 

Работа по международни случаи:

бул. "Кн. Дондуков" № 5, вх.В, ет.4, ап.14, гр. София 1000

- телефон: (+359) 2 988 86 24

- факс: (+359) 2 983 39 34

- е-mail: miglena_bald@yahoo.com

 

Анкета

Споделяте ли мнението, че за децата, лишени от родителска грижа е по-добре да се отглеждат в приемни семейства отколкото в домове за деца? Гласувай
 

Център за социална рехабилтация и интеграция за деца

Съгласно ППЗСП, Допълнителни разпоредби, §1, т. 22 „Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване».

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Цели:

-   осигуряване качество на живота за децата и младежите с увреждания и/или СОП чрез предоставяне на социални услуги, подпомагащи тяхната социална интеграция и професионална реализация

- постигане на практическа и социална автономност и развитие на познанието и интелектуалния потенциал на потребителите на социалната услуга.

-  осъществяване на корекционно - компенсаторна и интеграционна работа с деца с различни видове физически и интелектуални увреждания и специални образователни потребности;

-  подпомагане на интеграцията на деца с увреждания в масови детски градини и училища;

-  подкрепа и съдействие на децата с увреждания и техните семейства;

-  привличане на повече обществена подкрепа в интерес на децата с увреждания и техните семейства

Целеви групи:

  1.Деца на възраст от 7 до 18 години с различни по степен на тежест и вид увреждания и/или СОП и техните семейства, като:

- деца с лека и средна степен на умствена изостаналост; 

- деца със сензорни и двигателни нарушения (детска церебрална парализа, аутизъм,  множествени увреждания, синдром на Даун и др.); 

- деца с речеви нарушения;

- множествени увреждания

2. Деца с увреждания и/или със СОП на възраст от 7 до 18 години, настанени в специализирани институции или други резидентни услуги.

Методологията на предоставяне на услугата е съобразена с националните и международни документи в областта на правата на детето, както и на стандартите за качество на социалните услуги за деца.

В своята работа с деца и семейства екипът от професионалисти се ръководи от следните принципи:           

- Поставяне на най-добрия интерес на детето в центъра  на работата;

- Доброволност за ползване на социалните услуги, предоставяни в Центъра;

- Зачитане и уважение на личността на клиента (детето, младежа, родителите);

- Зачитане правото на мнение по въпроси от интерес на клиента;

- Индивидуализиране на интервенциите при работа по случай.

- Информиране и ангажиране на широката общественост с работата на ЦСРИ с оглед на промяна на възгледите за мястото на детето/младежа с увреждания в съвременния живот;

- Опора на силните страни и ресурсите на детето, семейството и общността;

- Работа в екип и междуинституционално сътрудничество.

 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:

І. НАСОЧЕНИ КЪМ ДЕТЕТО И МЛАДЕЖА С УВРЕЖДАНИЯ:

1. Дейности,  улесняващи социалното включване. Те включват:

А). Придобиване на умения за общуване и работа в група;

Б). Развитие на различни навици и умения за живот /хигиенни навици и грижи за тялото, умения за самостоятелно хранене, хигиена на облеклото и личното пространство, умения за самостоятелно домакинстване, за ориентиране и придвижване на улицата, умения за пазаруване и др./ чрез индивидуални занятия, различни ателиета за групова работа в и извън Центъра, екскурзии, посещения в различни институции и обществени места (насочени към придобиване на умения за поведение в обществото, запознаване с традиции и празници)

В). Придружаване и подкрепа в процеса на обучение /групово и/или индивидуално/ - провеждане на обучителни дейности по направленията български език, математика, музика, приложни техники и др.; включване чрез игрови техники и структурирани занимания в дейности, целящи да повишат познавателното развитие, умения и навици за ученее, подготовка за интегрирано обучение на детето в масова детска градина или училище

Г). Организиране свободното време, отдих и развлечения

Д.) Професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа.

2. Рехабилитация и терапия:

А). Двигателна - Физикалното лечение или кинезитерапията е съвкупност от дейности, подпомагащи двигателната активност при взаимоотношенията на детето с хора и заобикалящата среда. Целта е да се предпази, намали и/или компенсира заболяването и намалената функция на двигателния апарат и функционално-свързаните органи и регулаторни системи, както и появяващите се в по-късен етап ограничения и/или затруднения. Използват се различни методи - масажи, упражнения и процедури;

Б). Логопедична терапия. Включва диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения.

В). Психологична диагностика, профилактика и консултиране.

3. Арт-терапия  и трудотерапия.

А). Арт- терапия: Арт терапията използва творчеството, за да помогне на децата и младежите да осъзнаят чувствата и желанията си. Процесът на рисуване, изписване на текст или каквото и да е друго, провокира активизирането на психическите сили, което подпомага емоционалното възстановяване. Арт терапията може да подобри вербалната комуникация и да пренасочи желанието за изказ в други продуктивни форми. При използване на рисуването, като подход, важна е темата на рисунката, размера, цветовете, формите и дори силата на натиск на четката или молива. Музиката и другите изкуства също оказват много благотворно влияние върху децата и младежите. Специалистът, след направената оценка на потребностите, решава кое изкуство да използва или да редува няколко според предпочитанията на самото дете или младеж.

Б). Трудотерапия:

Функционална трудотерапия: готварство – овладяване на елементарни домакински познания; хигиена – придобиване на различни хигиенни и трудови умения, поддържане на лична хигиена, хигиена на мястото на живеене; битов труд – плетене, шиене, бродиране, гладене, пране, цветарство/общи познания и грижи за цветята-поливане, засаждане,окопаване/

Занимателна трудотерапия:  поддържане на личните интереси, чрез хоби или арттерапия/четене, писане, изобразителна и конструктивна дейност/; рисуване и приложни дейности – рисуване на елементи или фрагменти на предмети.Работа с глина. Изработване на покани и картички. Изработка на пана от различни природни и текстилни материали. Работа с дърво,базови понятия, като измерване, мярка, форми и цветове.

Професионална трудотерапия:  извършване на трудови движения, съответстващи на съществуващи преди заболяването трудови навици и стереотипи с оглед по-бързото възстановяване на двигателните функции и общото функционално състояние. Помещенията, където се извършва трудотерапията, трябва да бъдат снабдени със съответните инструменти, както и с необходимия материал за работа. Видовете трудотерапевтични дейности в които участва детето се съобразяват с неговото желание, възможности и потребности.

ЦСРИ извършва част от услугите чрез мобилна работа, при която специалистите посещават и работят с потребителите по домовете им с цел повишаване достъпността на услугите.

ІІ. НАСОЧЕНИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

1. Информиране- за спецификата на конкретното увреждане на тяхното дете, за услуги в общността в подкрепа на детето и семейството и др;

2. Консултиране с оглед подобряване на грижите за детето, при необходимост насочване към консултации със специалисти извън ЦСРИ,  които могат да са полезни за семейството и детето;

3. Обучителни програми за родители- за повишаване на родителския капацитет, подобряване на грижите за детето с увреждания; специфика на конкретното увреждане и др.

ІІІ. НАСОЧЕНИ КЪМ ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА С ОГЛЕД УСПЕШНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

1. Организиране и провеждане на информационни кампании по различни теми, свързани с децата и младежите с увреждания;

2. Отпечатване на дипляни и брошури по конкретни въпроси, насочени към широката общественост и/или професионалисти, работещи с деца;

3. Организиране на събития, насочени към широката общественост или отделни професионални групи по конкретни теми, свързани със социалното включване на децата и младежите с увреждания.

ІV. Застъпничество, придружаване и съдействие на децата и семействата пред различни институции.

            НАСОЧВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Услугите в ЦСРИ са почасови. В зависимост от потребностите те могат да се предоставят краткосрочно или дългосрочно.

Децата с увреждания и/или СОП могат да ползват услугите на Центъра, след като е постигнато съгласие и договореност с ОЗД за определен вид услуга и след издаване на направление от ДСП към доставчика за дадената услуга. ОЗД е отговорно за оценка на потребностите на детето и семейството, изготвяне на план за действие, преглед на плана и закриване на случая. Родителите на детето или възрастните, които го представляват, сключват договор за предоставяне на дадената услуга с МСС- България. Ползване на услугите в ЦСРИ може да става и по заявка на родителите на дете с увреждане или дете с идентифициран проблем, което се нуждае от ползване на почасова услуга- логопед, рехабилитатор или психолог, с подаване на молба за ползване на услуга до МСС-България и последващо сключване на Договор за предоставен на съответната социална услуга.

Ползвателите на услугите са центърът, около който се организират дейностите на ЦСРИ. Основна цел на представяните услуги е да се отговори най-пълно на потребностите и желанията на децата и младежите с цел осигуряване на тяхното благополучие. Предоставянето на всяка услуга се базира на индивидуалната оценка на потребностите и разработване на план за ползване на услугата.

Планът покрива всички приоритети за развитието на детето (педагогически, образователни, терапевтични, за предоставяне на специфична грижа) на базата на направена оценка на неговите потребности, силни и слаби страни.

Планът дефинира приоритетите, фиксира целите, които трябва да бъдат постигнати, описва начините за тяхното постигане и дава критериите и начините за оценка на дейностите, след тяхното изпълнение. Реализирането на проекта трябва да доведе до развитие на нови компетентности у детето при зачитане на неговата идентичност и индивидуалност.  Оценката на изпълнението става регулярно и с участието на родителите на детето.

Планът е резултат от интердисицплинарна и интеринституционална работа и трябва да бъде в директна връзка с тревогите и желанията на семейството и в контекста на живота на детето.

Като доставчик на услугите, МСС-България се задължава в десетдневен срок, считано от датата на прекратяване предоставянето на краткосрочна социална услуга, да представя в ОЗД писмен доклад за резултата, с оглед на което се актуализира планът за действие. При дългосрочна услуга, доставчикът се задължава да представя доклад на ОЗД за развитието на случая, не по-рядко от веднъж на 3 месеца.

 

Групираща услуга