Контакти

Новини

 

Международна социална служба - България

(МСС България)

 

Централен офис:

ул. „Ниш" №5, ет.2 , офис 1, гр. Велико Търново 5000

- тел./факс: 062 600 038

- e-mail: mss-bg@abv.bg

- уеб сайт: iss-bg.org

 

Работа по международни случаи:

бул. "Кн. Дондуков" № 5, вх.В, ет.4, ап.14, гр. София 1000

- телефон: (+359) 2 988 86 24

- факс: (+359) 2 983 39 34

- е-mail: miglena_bald@yahoo.com

 

Анкета

Споделяте ли мнението, че за децата, лишени от родителска грижа е по-добре да се отглеждат в приемни семейства отколкото в домове за деца? Гласувай
 

Център за настаняване от семеен тип за деца от 15 до 18 год.

Центърът е изграден в резултат от изпълнението на партньорски проект на община Смолян и МСС-България по програма ФАР 2006 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” – „Децата на Смолян-споделена грижа и отговорност” (28.11.2008 – 30.11.2009 г.).  

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

В центъра е осигурена среда за живот, близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

 

Капацитет: до 10 деца – момчета и момичета, на възраст от 15 до 18 г., които:

 • са останали без родителска грижа поради различни причини- починали родители, с психични  или тежки заболявания, наркозависими, семейства, преживяващи тегка семейна криза и др.;
 • жертви на насилие.

 

Основните задачи на Центъра са:

 • Задоволяване на основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие и се осигуряват условия за тяхното надграждане;
 • Осигуряване на безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата да израстват и развиват пълноценно своите възможности;
 • Осигуряване на равнопоставено участие в живота на общността чрез равен достъп на децата до училище, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.;
 • Осигуряване на достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността;
 • Предоставяне на набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване;
 • Оказване на съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване;
 • Подготовка за самостоятелен живот след напускане на Центъра и включване в живота на общността;
 • Интегриране на личната история на детето в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват.

 

Дейността на Центъра се основава на следните принципи:

 • Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 • Зачитане на достойнството и личността на детето;
 • Уважение към личната история и етническата и културна идентичност на детето;
 • Зачитане на индивидуалните особености на всяко дете, като се отчита динамиката на детското развитие и се прилага индивидуален подход при предоставянето на грижи;
 • Насърчаване на взаимоотношенията между детето и значими за детето хора и външния свят;

 

Основни дейности по предоставяне на услугата:

1. Осигуряване на сигурна и безопасна среда за живот и задоволяване на базовите потребности на децата. Организацията на живота в центъра се осъществява на базата на Правилник за устройството и дейността. В Центъра се осигурява 24-часова грижа от персонала. Храната се доставя в Центъра от кухня-майка. Менюто трябва да отговаря на изискванията за рационално хранене на децата, в зависимост от възрастта им;

2. Осигуряване на всяко дете достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация;

3. Консултиране и информиране - социално; психологическо; педагогическо; здравно; професионално; друго. Осигуряване на индивидуална подкрепа и придружаване за преодоляване на проблемите във всекидневния живот;

4. Задоволяване на образователните потребности. Оказване на подкрепа от страна на екипа в процеса на обучение; Поддържане на постоянен контакт с училищата; Създаване на възможности за професионална ориентация и качествена подготовка на младежите за пазара на труда с цел успешна социална интеграция. Създаване на условия за планиране и организиране на свободното време;

5. Осигуряване на условия и подкрепа на всяко дете за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот;

6. Създаване на условия за свободно изразяване на мнения и взимане на самостоятелно решение от децата и младежите, както и участие при обсъждането на въпроси, свързани с ежедневието и вътрешния ред, като: настаняването им в ЦНСТ, доколкото това е възможно; оформяне на личното пространство за живот; приготвяне на храната и др.;

7. Осигуряване възможност на децата и младежите да възстановят и поддържат връзка с родителите и семейството си, както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това е съобразено с най-добрия интерес на детето.

Приемът в ЦНСТ става на базата на заповед за ползване на социална услуга ЦНСТ, придружено от социален доклад и план за действие, издадена от директора на Д"СП" по предложение на водещия социален работник от ОЗД след извършена оценка на случая. Съгласно Административно- процесуалния кодекс заповедта подлежи на предварително (незабавно) изпълнение. В едномесечен срок ДСП предявява иск до Районния съд за настаняване по съдебен ред.

При настаняване на детето в ЦНСТ се определя ключов социален работник, който носи отговорност за сформиране на мултидисциплинарен екип по случаю, координира изработването на специализирана оценка на потребностите на детето и изготвянето на  индивидуалния план за грижи, прегледа на плана и воденето на досието на детето.

Прекратяването на настаняването става на базата на доклад/предложение от ключовия социален работник изготвя до началник отдел в Д"СП" (в зависимост от възрастта на ползвателя), в който се прави оценка на постигнатите резултати и възможността за прекратяване на настаняването в ЦНСТ. Оценката се обсъжда с водещия случая социален работник от Д"СП". По предложение на социалния работник, водещ случая, съгласувано с началник отдел, директор Д"СП" издава заповед за прекратяване на настаняването в ЦНСТ и предприема действия за прекратяване и на настаняването по съдебен път. Ако е необходимо, Д"СП" предприема друга мярка за закрила или предлага ползване на друга социална услуга;

Прекратяването на настаняването на младежи над 18 години започва след актуална оценка на детето изготвена от ключовия социален работник съвместно с мултидисциплинарния екип работещ по случая. Подготовката за напускане започва не по-малко от две година преди навършването на 18 години, в зависимост от индивидуалните възможности и потребности на детето/младежа. Действията по подготовката за напускане се планират на съвместна среща на екипа по случая, водещия случая социален работник от ОЗД, детето и неговите родители/законни представители. При подготовката за напускане се вземат предвид споделените желания на детето и активното му включване в целия процес на подготовка. За пълнолетните младежи, още преди навършване на пълнолетие и отпадане основанията за настаняване, се изготвя план за водене на самостоятелен живот. Младежът напуска ЦНСТ само, след като е направена програма за последващата подкрепа и са осигурени необходимите ресурси.

Задължителна документация:

   В ЦНСТ се води задължителна документация, която включва регистър на потребителите на услугите /чл. 40 „д” от ППЗСП, чл. 5 от Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца към ЗЗД/, съобразени с изискванията на ЗЗЛД, както и друга документация за улеснение на работата.

   По случаите се създава досие на ползвателя,  което включва:

-      лични данни за детето, име, адрес и телефон на родител/настойник/попечител;

-      документи по насочването - направление от ОЗД, план за действие и социален доклад;

-      текущи документи / Договор за предоставяне на социална услуга, декларации, молби, Удостоверение за раждане; Удостоверение за завършен клас, степен на образование; Медицински доклад от личния лекар, удостоверяващ актуалното здравословно състояние на детето; Медицинско удостоверение от лекуващия лекар на детето, че не е било в контакт със заразно болни/заразоносителство; Лична амбулаторна/здравна карта на детето, имунизационен паспорт, лична здравна карта, изследване за бацилоносителство; Документи, удостоверяващи увреждането на детето, налични епикризи; Личното дело на детето от предишни настанявания извън семейството (при близки и роднини, приемно семейство, специализирана институция); Направления/заповеди за ползване на други социални услуги; Приемателен протокол, в който се съдържа информация за състоянието на детето по време на приемане,

-      формуляри по развитие на случая, протоколи от екипни обсъждания, доклад до ДСП за предоставяне на услугата по Договора/;

Друга документация:

 • Подробно описание на вида и качеството на предоставяните услуги
 • Дневник за регистрация на жалби от децата, техните родители, настойници/попечители или от лицата, които полагат грижи за детето, и от персонала.
 • Писмено разработена политика относно набирането, подбора и обучението на  персонала.
 • Писмени правила за съхранение, предаване и споделяне на информация.
 • Правилник за устройство и дейността на ЦНСТ
 • Правилник за вътрешния ред
 • Политики и процедури за работа с децата, ползватели на услугите, в съответствие с изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца в общността и на Методическото ръководство за предоставяне на услугите в ЦНСТ;
 • Други
Групираща услуга